Zkrácení výrobní přestávky mezi šaržemi léků

06.12.2019

Můj dlouholetý zákazník - výrobce humánních léčiv - potřeboval zvýšit výkonnost výrobního systému omezením ztrátových časů ve výrobě. Po krátké analýze bylo jasné, že největší ztráty jsou spojeny s přechodem mezi výrobními šaržemi léků. Výsledkem práce týmu bylo zásadní a v praxi potvrzené omezení ztrát času se značným ekonomickým přínosem.

pohled na část balicí linky
pohled na část balicí linky

Výchozí stav

Přestože metodu Rychlé změny používám pro časové zkrácení procesů mnoho let, občas se setkám s opravdu zajímavými případy. U tohoto projektu to byly následující okolnosti:

 • Čas strojů byl neobyčejně drahý. Jedna hodina, kdy stroj nevyrábí, má za následek finanční ztráty v řádu více desítek tisíc Kč.
 • Procesy jsou ve farmaceutické výrobě pečlivě validovány, tj. je schválen jejich určitý průběh zajišťující kvalitu produkce. Provádění změn ve validovaných procesech není ani snadné, ani rychlé a podléhá rozsáhlému schvalování.
 • Řada procesů přímo závisí na technologické podstatě a konstrukčním provedení strojů. Stroje jsou zpravidla velmi drahé a jejich dodavatel mívá rezervovaný vztah ke změnám technického provedení, které provozovatel požaduje. V rámci metody Rychlé změny považujeme za možné provádět jen "levné" úpravy, což je u těchto drahých výrobních zařízení obtížné.
 • Jako motivace pro hledání opravdu efektivních řešení sloužily nejen vysoké finanční ztráty, ale i vědomí, že všechna nalezená řešení budou vysoce dědičná na dalších strojích. 

Postup projektu

Rozsah práce týmu

Tým na zkrácení změny byl složen z odborníků - obsluh pracoviště, vedoucích pracovníků, zástupce útvaru zajištění kvality a technologů. Celkem jsme vynaložili 9 dnů práce nepočítaje realizaci dílčích úkolů a opatření ještě v průběhu našich aktivit, které prováděl klient vlastními prostředky. 

Metoda

 1. analýza starého procesu a sběr námětů na organizační a technické změny
 2. syntéza ideálního procesu a řešení námětů na zlepšení
 3. standardizace nového procesu a zpracování katalogu opatření k realizaci organizačních a technických zlepšení
 4. zpracování nových standardů a realizace navržených zlepšení
 5. trénink výrobních týmů, měření výsledků a zavedení motivačního systému.
pohled na pracoviště
pohled na pracoviště

Výsledky projektu

Hlavním výsledkem bylo omezení ztrát času při změně výrobní šarže na 31 % původního stavu:

Náměty na zlepšení

V průběhu práce tým nalezl několik desítek námětů na zlepšení, které se týkaly organizace ukončování výroby, čištění stroje a pracoviště i rozjezdu nové šarže. Mnoho námětů bylo z oblasti dokumentace procesů a technického vybavení pracoviště. Náměty se ukázaly být většinou proveditelnými, některé jsme ale vědomě ponechali v "bance nápadů" na další kolo zlepšování. Zde totiž platí pořekadlo o vrabci v hrsti a holubu na střeše - lépe je dosáhnout menšího zkrácení, ale dosáhnout ho v krátké době, než se honit za dokonalým řešením a realizaci odkládat na neurčito. V řadě případů bylo nutné k dosažení časové úspory co nejpodrobněji analyzovat stávající proces. Pro představu je zde několik příkladů:

přechod mezi sekcemi balicí linky
přechod mezi sekcemi balicí linky

Dojíždění tabletoviny:

Analýzou poslední fáze výroby tým nalezl racionální postup doplňování suroviny.

Tým projektu zaznamenal další  přínosy:

 • Zúčastnění pracovníci a jejich "blízké okolí" přestali považovat změny ve validovaných procesech za tabu.
 • Zlepšila se spolupráce mezi pracovníky z různých oddělení, kteří si dříve spíše "hájili to své" a problémy ostatních je nepodněcovaly k nějaké výrazné aktivitě.
 • Zlepšila se standardizace i těch částí procesů, které se přímo netýkaly produktu a nebyly tedy validované, ale rozhodovaly o produktivitě, resp. trvání změn šarží.
 • Značně se zvýšila váha zákaznického principu i ve vnitřních procesech. Následující pracovníci začali být více považováni za zákazníky.

Analýza pohybu kontejnerů ve stroji

Podrobnou analýzou pohybu kontejnerů se podařilo nalézt bezpečný postup, jak zabránit smíchání shodné a neshodné produkce a tím omezit výmět drahé suroviny.

plnicí ústrojí
plnicí ústrojí