Zdokonalení systému řízení jakosti

06.12.2019

Systém řízení jakosti v závodě našeho klienta trpěl řadou nedostatků, které snižovaly jeho výkonnost a spolehlivost a byly příčinou značných vícenákladů. 

Cílem projektu bylo na základě zevrubné revize realizovat potřebná zlepšení v jednotlivých článcích systému řízení jakosti a tím zavést a zajistit trend stálého meziročního snižování nákladů na neshodnou produkci. Naším úkolem bylo metodicky podporovat pracovníky při tvorbě koncepčních řešení, moderovat workshopy určené k řešení jednotlivých problémů a pomáhat při řízení projektu. 

Standardizace kontrolních plánů

Hlavní nedostatek jsme od začátku spatřovali v nepříliš kvalitních kontrolních plánech, které často neodpovídaly požadavkům na kvalitu vyráběných nebo nakupovaných dílů. 

Bylo tedy nutné provést podrobnou revizi stávajících standardů a vynaložit mnoho práce na tvorbu více než sta standardů nových. Tím se také jednotliví pracovníci útvaru řízení jakosti naučili samostatně a kvalitně tyto standardy zpracovávat. Na tuto jednorázovou kampaň jsme navázali zavedením systému, který standardy v oblasti řízení kvality udržuje v aktuálním stavu. 

Řešení problémů

V průběhu projektu byly řešeny vybrané problémy formou krátkých workshopů, při kterých zúčastnění pracovníci nejen trénovali tento způsob zlepšování, ale také dospěli k užitečným řešení. Za příklad může sloužit workshop na omezení vzniku neopravitelných zmetků při laserovém svařování. Při hledání řešení bylo provedeno několik technologických pokusů, které odhalily několik příčin, proč dochází k vadným svarům dílů. Tým workshopu nakonec zpracoval katalog opatření, která zahrnovala technické vylepšení pracoviště, zpřesnění a standardizaci pracovního postupu a zlepšení údržby. Výsledkem bylo snížení zmetkovitosti. 

Operativní řízení

Další oblastí zlepšení byla schopnost systému řízení jakosti reagovat na zjištěné nedostatky v jakosti produkce nebo nakupovaných dílů. Provedli jsme zlepšení v procesu zachycení neshod, jejich rozboru, řešení a v realizaci operativních i preventivních opatření. Zavedli jsme nástroje pro účinnější řízení vnitřní agendy útvaru. 

Hodnocení pracovníků

Vytvořili jsme nový systém měsíčního hodnocení pracovníků útvaru řízení jakosti založený na posuzování výsledků jejich práce podle 3 až 5 vážených individuálních kritérií. Ta byla stanovena tak, aby podporovala zejména samostatnost pracovníků a dodržování správných postupů při udržování a zlepšování systému řízení jakosti na jejich úseku. Výsledky hodnocení se staly základem motivačního systému pracovníků.

Systém auditů

Na podporu udržení a stálého zlepšování systému řízení jakosti byly zavedeny interní audity s vlastními pravidly, která se týkají časového plánu, personálního obsazení, obsahu a provedení auditů, tréninku auditorů, způsobu řešení auditních zjištění a motivačního systému pracovníků útvaru řízení jakosti.

.