Dodáte průmyslové inženýrství "na klíč"?

19.12.2019

Můžeme se domluvit, že nám zlepšíte vybrané procesy a předáte nám je v hotovém stavu? Vedoucí pracovníci naší firmy nemají čas se věnovat zlepšování procesů pomocí metod průmyslového inženýrství. 

Pokud zadavatel (zpravidla vyšší management firmy) nemá čas se věnovat podpoře průmyslového inženýrství, jinými slovy nemá čas řídit a podporovat zlepšování procesů, je dosažení úspěchu nereálné. Příčina takového postoje bývá, že management si není vědom zvláštního charakteru trenérských služeb v oboru PI a považuje tuto službu za obdobu např. jazykových kurzů. Tam je možné delegovat zaměstnance do příslušného trenérského programu a po jeho absolvování zařadit pracovníka na místo, kde svou rozšířenou znalost jazyka využije. Zjednodušeně byl pracovník externě vyškolen a "dodán" zpět firmě k využití v hotové podobě. V průmyslovém inženýrství je takový postup nemožný a to z jednoho principiálního důvodu: Výsledný produkt - zlepšení procesu - není výsledkem práce externisty, ale produktem, na kterém se nevyhnutelně museli podílet pracovníci firmy, vedení (zadavatel) i externí průmyslový inženýr. Rolí zadavatele je

  • definovat užitek, který má aplikace metod PI firmě přinést
  • vytvořit atmosféru podpory daného projektu, tj. alespoň minimální míře kontrolovat, že projekt směřuje k určeným cílům a motivovat členy týmu k plnění úkolů, které povaha projektu vyžaduje.

Naše zkušenost je taková, že kdykoli se management snaží této své zadavatelské a kontrolní roli vyhnout, pracovníci firmy to rychle vycítí a jejich motivace ke zlepšování silně poklesne, a to tím více, čím více mají ostatních důležitých úkolů uložených týmž managementem. Zavádění metod průmyslového inženýrství nemůže být ve firmě věcí několika nadšenců v podřízených pozicích. Zlepšování procesů metodami PI je věcí základního strategického významu a zde je role vrcholového managementu nezastupitelná.