TPM (Total Productive Maintenance)

20.12.2019

Je vaše výroba závislá na bezproblémové práci strojů? Je pro váš podnik vážná ztráta, pokud se vaše stroje občas zastaví v důsledku poruchy? Pracuje u vašich strojů obsluha, která je se strojem stále ve styku? Chcete snížit náklady na údržbu vašich strojů a zařízení?

Potom jsou ve vašem podniku dány podmínky pro uplatnění TPM - Totálně produktivní údržby!

Principy TPM:

 • Operátoři mají hlavní roli při údržbě strojů, jejich znalosti a dovednosti se cíleně zlepšují a zavádí se prvky týmové práce.
 • Údržbáři se osvobozují od rutinní neproduktivní činnosti a zabývají se činnostmi, kde je jejich kvalifikace nejlépe využita.
 • Účelově sestavené týmy pracují na co nejjednodušším a nejlevnějším zlepšení stavu strojů a odstranění příčin ztrát času strojů a zařízení.

Výsledek

Postupné zvyšování využití strojů a omezení ztrát času. U dobře organizovaných výrob, kde je výchozí ukazatel OEE okolo 80% se roční zvýšení využití obvykle pohybuje okolo 2 až 4 procentních bodů.

Struktura metody

TPM se skládá ze šesti relativně samostatných programů:

1. Samostatná údržba (SÚ TPM)

Název je odvozen od hlavního cíle, kterým je zavedení údržby strojů prováděné jejich obsluhami - operátory. Tento program soustavně rozvíjí znalosti a dovednosti operátorů v péči o stroje a to pomocí drobných, snadno proveditelných, metodikou přesně dávkovaných a praxí velmi dobře ověřených změn v roli operátorů. Tyto změny jsou sdruženy do sedmi kroků - jakýchsi stupňů vývoje. Každý krok je završen auditem, kterým se potvrzuje dosažená úroveň a zároveň se otevírá postup do dalších kroků.

2. Plánovaná údržba (PÚ TPM)

Program se zaměřuje na revizi, obnovení a zvyšování výkonnosti klasické péče o stroje prováděné většinou profesionálními údržbáři, ale také operátory nebo externími pracovníky. Dále se zabývá zaváděním nových metod údržby, diagnostiky strojních celků, mazání, atd. Jedná se o odborně nejrozsáhlejší a nejsložitější program TPM, který se zaměřuje na oblasti:

 1. tvorba strategie údržby
 2. standardizace údržbářských činností
 3. outsourcing údržby
 4. plánování - tvorba, udržování a zlepšování časových a věcných plánů údržby
 5. operativní řízení údržbářských akcí plánovaných i neplánovaných
 6. informační podpora údržby
 7. zvyšování produktivity údržby prostřednictvím týmové práce
 8. řízení náhradních dílů
 9. systémy ekonomického vyhodnocování a řízení údržby
 10. rozvoj údržbářských a renovačních technologií
 11. prediktivní údržba
 12. nástroje trvalého udržení plánované údržby

3. Hladká přejímka (HP TPM)

je program zaměřený na dosažení vysoké provozuschopnosti nových strojů a zařízení od okamžiku jejich spuštění. Realizuje se ad hoc zásadně multiprofesními týmy pracovníků společnosti za účasti operátorů, mistrů, údržbářů manažerů, investičních techniků, logistiků, obchodníků a právníků. Program má čtyři fáze, přičemž je velmi důležité s projekty Hladké přejímky začínat včas a nikoli, jak se často stává, po dovezení, instalaci a předání strojního zařízení.

4. Trénink

Obsahem programu je návrh, ověření, zavedení a trvalé zlepšování systému tréninku všech pracovníků, kterých se dotýká TPM. Program slouží nejen k udržení, ale také k rozvíjení znalostí a dovedností jednotlivců od řadových pracovníků, přes manažery až po vlastní trenéry a auditory TPM. Druhou oblastí, na kterou se program zaměřuje, jsou trvalé nebo dočasné týmy pracovníků, zakládané v průběhu zavádění TPM.

5. Zvyšování využití strojů

Cílem programu je využitím ostatních metod průmyslového inženýrství omezovat ztráty času strojů a zařízení. K tomu jsou využívány metody zaměřené na speciální oblasti, zejm. Rychlá změna (SMED), Vizuální řízení, Poka-Yoke, Lean layout a další. Program se realizuje skrze jednotlivě specifikované projekty a pro jeho řízení se využívá zejména systém měření ztrát času strojů a vyhodnocování jejich následků, což je hlavní nástroj zpětné vazby TPM. Výsledkem programu je často zásadní omezení ztrát času strojů.

6. Technické zlepšování strojů

Program se zabývá těmi případy, kdy inovace nebo úpravy strojního zařízení prováděné externími dodavateli jsou příliš nákladné, nedostupné, nepružné či jinak nevyhovující. Většinou se jedná o středně velké projekty prováděné silami k tomu účelu založených týmů s účastí konstruktérů, technologů a dalších techniků, ale také údržbářů a operátorů. Výsledkem je relativně rychlé a levné zlepšení strojů a zařízení s výhodným poměrem užitku a nákladů.

Přehled o mých aplikacích metody TPM najdete v článku

Zvyšování využití strojů metodou TPM a TPM v Ruské federaci.