Co je průmyslové inženýrství a čemu slouží?

20.12.2019

Průmyslové inženýrství (PI) je přes postupně zlepšující se situaci v řadě podniků v České republice opomíjenou příležitostí, jak upevnit postavení firem v konkurenčním prostředí. 

Hlavní zaměření

Eliyahu M. Goldratt
Eliyahu M. Goldratt

Průmyslové inženýrství vychází vstříc hlavnímu cíli podnikání:

Hlavním cílem podnikání je vydělávat peníze, a to dnes i v budoucnosti

(Eliyahu M. Goldratt)

Základní snahou je zlepšovat poměr mezi penězi vydělanými a investovanými. Je založena na jednoduché úvaze, že pokud budeme zdroje (peníze, lidskou práci, materiál, informace, lidské znalosti a dovednosti,..) vložené do podnikání využívat stále účinněji, podpoříme tím vydělávání peněz, o které jde. 

To znamená, že úkolem průmyslového inženýrství je zlepšovat firemní procesy a to především základní - ty, které firmu "živí". Podstatou zlepšování procesů je odstraňování plýtvání.

Plýtvání

Pod pojmem plýtvání se chápe vše, co různými cestami vkládáme do produktu a co nás stojí peníze, ale co náš zákazník není ochoten zaplatit: čekání na cokoli, hledání čehokoli, zdlouhavé, namáhavé nebo zbytečné výrobní operace, dlouhá doprava, velké zásoby, nevyužití pracovníků, špatná péče o stroje a zařízení, nesprávné prostorové uspořádání výroby, zmatky způsobené špatnými pravidly, nesprávná komunikace,...

K omezování plýtvání se v praxi využívají dvě skupiny metod: základní a komplexní metody. 

1: Základní metody - Tvůrci přínosů

Do této skupiny patří metody, které jsou zaměřeny na určitou, většinou úzkou skupinu problémů produkčního systému a představují "nejlepší praxi" při jejich řešení, jejich přínos není dosažitelný jiným postupem. Výsledkem jejich užití je hmatatelné zlepšení procesu. Jsou většinou jednoduché, první užitečné výsledky přinášejí v krátké době a jsou zpravidla velmi dobře vyhodnotitelné. Jsou základem zlepšování. Při zavádění průmyslového inženýrství se mají využívat jako první v řadě.

Dílenské řízení (DŘ):   Zviditelňuje důležité stavy procesů, zavádí jednoduchá pravidla činnosti všech zúčastněných pracovníků. Výrazně zvyšuje přesnost a výkonnost nejnižšího stupně operativního řízení fyzických procesů, zejména hmotných toků na dílnách. Omezuje plýtvání a nežádoucí operativu. Výborně doplňuje vyšší nástroje řízení. 

Jidoka (JD):   Základním principem je "nepokračuj ve výrobě vadného produktu", neboť náprava vadné produkce je rozsáhlým plýtváním. Výrobní zařízení a procesy jsou přizpůsobeny tak, aby při výskytu nedostatku v kvalitě produktu se tento nedostatek nemohl ve výrobním systému dále šířit. Podstata problému je zachycována v místě vzniku, což umožňuje zjištění jeho skutečných příčin a rychlou nápravu. 

Kanban (K):   Široce použitelná jednoduchá samoregulační logistická metoda pro řízení hmotných toků. Zvyšuje spolehlivost výrobního systému a omezuje zbytečné zásoby. 

MOST:   Metoda normování a zlepšování ruční práce. Snižuje pracnost a omezuje zdravotní rizika při práci. 

Pět S (5S):   Základní metoda PI pro dosažení trvale čistého, uspořádaného a přehledného pracoviště, disciplinovaných a kompetentních pracovníků. 

Poka yoke (PY):   Metoda zlepšování procesů, která zabraňuje výrobě vadných produktů, zranění osob a poškození stroje a je založena na předcházení chybám a využívá jednoduché technické prostředky a týmovou práci. 

Projektové řízení (PŘ):   Hlavní metoda pro řízení a kontrolu složitých souborů činností - projektů. Zásadně zvyšuje šance na úspěšné dosažení cílů projektů ve správný čas a odpovídajícími náklady. 

Průmyslová moderace (PM):   Urychluje zlepšování procesů, podněcuje aktivitu týmů, umožňuje racionální řízení workshopů a efektivní vyjednávání. 

Rychlá změna (SMED):   Metoda dramaticky omezuje plýtvání časem při změnách výroby na výrobních strojích i na montážních pracovištích. Zkracuje trvání prací plánované údržby, montáže a přípravy zakázek. 

Standardizace (ST):   Univerzální metoda založená na principu nalézání a rozšiřování nejlepších praktik. Vyvinula se z jedné součásti metody Pět S a dnes spoluvytváří mnoho nástrojů na zlepšování procesů. 

Štíhlé procesy (LP):   Souhrn metod a dílčích nástrojů pro zlepšování procesů, které se používají jednotlivě nebo jsou součástí vyšších celků, např. metod trvalého zlepšování. 

Totálně produktivní údržba (TPM):   Moderní systém údržby zahrnující aktivity všech pracovníků firmy, zavádějící optimální podmínky provozu strojů a zvyšující stupeň využití strojů. 

Vizuální řízení (VM):   Jednoduchá a přímočará metoda usnadňující komunikaci a sdílení informací a tak přispívající k jednodušším, spolehlivějším, úspornějším a výkonnějším procesům. Cestou zviditelňování informací, žádoucích a nežádoucích stavů zlepšuje procesy a usnadňuje řízení a kontrolu.

2: Komplexní (zastřešující) metody

Jejich nejvýznamnějším rysem je schopnost spojovat základní metody do celků, zaměřených na zpravidla širší oblast problematiky průmyslového podniku. Jsou složitější pro zavádění, jejich využití v "začátečnické" firmě bývá často velmi problematické.

Just in time (JIT):   Hlavní myšlenkou je dodávat produkty "právě včas" a tím omezit plýtvání formou zbytečných zásob. Tato komplexní metoda zahrnuje širokou škálu změn produkčního systému, které dodávání právě včas umožní. 

Kaizen:   Jeden ze systémů trvalého zlepšování procesů založený na každodenním zlepšování malými kroky. 

Nová montáž (NM):   Zavádí štíhlý (bez plýtvání) systém středně a vysoce složitých montáží. Dotýká se montážních postupů, dodávek dílů, prostorového uspořádání a pracovních standardů. 

Six sigma (6σ):   Metoda využívající souhrn vlastních nástrojů zaměřených na zjišťování a odstraňování vad procesů a produktů. Cílem je dosáhnout extrémní spolehlivosti procesů za přiměřenou cenu. 

Štíhlé pracoviště - Lean layout (LL):   Metoda vybudování prostorově úsporného pracoviště s hladkými hmotnými toky a produktivní výrobou. 

Teorie omezení (TOC):   Metoda je založená na principu zvyšování výkonnosti v úzkých místech systému. Poskytuje jednoduché nástroje pro zlepšování procesů a racionální rozhodování. Ve zobecnělé podobě se jedná o mimořádně výkonný nástroj rozvoje firemního produkčního systému. 

Trvalé zlepšování procesů:   Skupina metod PI zaměřených na zavedení a udržení systému trvalého zlepšování procesů ve firmě. 

Týmová práce (TP):   Metoda, jak vytvořit a rozvíjet různé typy týmů (výrobních, procesních, servisních, projektových, týmů na zlepšování procesů a týmů simultánního inženýrství) a tím zvýšit produktivitu procesů, kterých se týmy účastní.